PROSBA O DARY

V  roce 2008 jsme zahájili  generální opravu kostela sv. Vavřince na Dlouhém Mostě, která bude velmi nákladná, a proto se obracím na Vás, milí farníci, i na všechny přátele naší farnosti s velikou prosbou o finanční pomoc.

Svůj dar můžete dát do pokladniček v našich kostelích nebo zaslat na farní účet číslo

43-9917960207/0100 (Komerční banka).
Prosím o Vaši štědrost a již nyní upřímné a srdečné Pánbůh zaplať za každý i sebemenší dar, ale i za Vaše modlitby o Boží požehnání pro veškerou práci v naší farnosti.


!!! Pro podnikatele je možnost vystavit potvrzení o jejich daru pro daňové přiznání !!!

 

Složení Ekonomické a Farní rady na dobu: 

od 1. 12. 2021 - do 30. 11. 2026

 

Členové Ekonomické a Pastorační rady tzv. ex offo /z povinnosti/

Diakon Bc. Michal Olekšák

administrátor in materialibus farnosti Dlouhý Most  

předseda ekonomické rady
R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

administrátor in spiritualibus farnosti Dlouhý Most

 předseda pastorační rady
 
 účetní farnosti Dlouhý Most

 

Členové Ekonomické a Pastorační rady zvoleni farníky

Z důvodu GDPR nejsou jména členů od 25. května 2018 zveřejněna

1. člen za Šimonovice - Rašovka

2. členové za Dlouhý Most

1. člen za Javorník

PASTORAČNÍ RADA

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci, jáhni a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří:

- být oporou duchovnímu správci farnosti

- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).

Složení pastorační rady farnosti odpovídá velikosti a stavu farnosti, ve farnosti Dlouhý Most na období 2014 až 2019 je počet stanoven na 4 volené členy a členy ex offo.

základní struktura PRF vypadá takto:

- duchovní správce farnosti - je vždy předsedou Pastorační rady farnosti

- ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)

- po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti

- v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry

 

EKONOMICKÁ RADA

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.

Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomickou radu farnosti tvoří:

- předseda - farář nebo administrátor farnosti, ve  farnosti Dlouhý Most je to administrátor in materialibus

- ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.

 

DONÁTOŘI

 

 

Zásluhou těchto našich sponzorů, jimiž jsou soukromé osoby, společnosti a instituce, můžeme opravovat kostel sv. Vavřince na Dlouhém Mostě. Právě jim patří náš veliký dík a upřímné zaplať Pánbůh.

Nechť jim to Bůh odplatí v jejich dalším počínání.

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Liberecký kraj

Ministerstvo kultury ČR

Obec Dlouhý Most

Biskupství litoměřické

 

Ing. Černá - Liberec

Manželé Vajnerovi - Dlouhý Most

Rodina Suchánková - Liberec

Rodina Lanková - Dlouhý Most

Ing. Pavel Márton - Liberec

Rodina Olekšáková - Dlouhý Most

R.D. Josef Faltejsek - Liberec

Vojtěch Rydval - Hodkovice nad Mohelkou

Michal Smrt - Liberec

Ing. Lidie Vajnerová - Dlouhý Most

dlouhomostečtí rodáci - EU

Fotograf Petr Šimr - Liberec

Motorkáři - ČR

Petr Novotný - Hodkovice nad Mohelkou

Skupina Hluchýmu do vrat - Dlouhý Most

Skupina L. B. Band - Dlouhý Most

Tiskárna P-PRINT s.r.o.- Liberec

Ing. Oldřich Blín - Šimonovice

Ludmila Mrvová - Praha

Michaela Hübnerova - Dlouhy Most

Hofmanovi - Dlouhý Most

Blínovi - Šimonovice

Karel Kyksa - Dlouhý Most

p. Hübner - Křižany

Manželé Párovi - Liberec

zpěvačka, paní Irena Budweiserová - Benefiční koncert 5. 10. 2014

Dárci z benefičních koncertů a z vánočních bohoslužeb

....................................... toto místo je pro Vás

 

OMLOUVÁME SE, ale z důvodu GDPR nejsou nová jména donátorů od 25. května 2018 zveřejněna

 

 

Opravy

PŘIPRAVOVANÉ OPRAVY - PLÁN NA OBDOBÍ DO ROKU 2030

Projektová dokumentace na generální opravu interiéru kostela

Restaurátorský průzkum maleb a oltářů

Sanační práce v interiéru kostela

Nová elektroinstalace

Nové osvětlení kostela

Vytápění kostela

Výmalba kostela

Oprava varhan

Restaurování oltářů

 

 

Realizované opravy v letech 2008- 2019

 Generální oprava krovů a výměna střešního pláště na kostele, nátěr věžní báně a sanktusové věžičky, oprava a nátěr omítek na celém kostele.

 Částka ca 3. 206.850,-Kč  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dokončeno

 Oprava sklovitráže a osazení ochranné sítě.

Částka  34.000,- Kč Provedeno 2008

Zpracování projektu na opravu krovů a střechy věže a lodi kostela.

Částka 10.000,- Kč Provedeno 2008
Instalace nového bezpečnostního zařízení na policejní pult.

Částka 198.000,- Kč Provedeno 2008

Výroba a instalace tří dveří v kostele na Rašovce.

Částka ca 91.506,-Kč Provedeno 2009

Oprava  a nátěr okenic na věži kostela.

Částka ca 80.000,- Kč Provedeno 2010

Projekt na dotaci z fondů EU.

Částka ca 30.000,- Provedeno 2010

Finanční spoluúčast na obnově a opravě kříže v Šimonovicích.

Částka ca 6.000,- Kč Provedeno 2010