Složení první Ekonomické a Farní rady na dobu: od 1. 12. 2014 - do 30. 11. 2019


Členové Ekonomické a Pastorační rady tzv. ex offo /z povinnosti/

Diakon Bc. Michal Olekšák, administrátor in materialibus farnosti Dlouhý Most -  předseda ekonomické rady
R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D., administrátor in spiritualibus farnosti Dlouhý Most - předseda pastorační rady
 pastorační asistentka farnosti Dlouhý Most
 účetní farnosti Dlouhý Most


Členové Ekonomické a Pastorační rady zvoleni farníky

Z důvodu GDPR nejsou jména členů od 25. května 2018 zveřejněna

1. člen za Šimonovice - Rašovka

2. členové za Dlouhý Most

1. člen za Javorník

PASTORAČNÍ RADA

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci, jáhni a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří:

- být oporou duchovnímu správci farnosti

- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).

Složení pastorační rady farnosti odpovídá velikosti a stavu farnosti, ve farnosti Dlouhý Most na období 2014 až 2019 je počet stanoven na 4 volené členy a členy ex offo.

základní struktura PRF vypadá takto:

- duchovní správce farnosti - je vždy předsedou Pastorační rady farnosti

- ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)

- po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti

- v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry


EKONOMICKÁ RADA

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.

Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomickou radu farnosti tvoří:

- předseda - farář nebo administrátor farnosti, ve  farnosti Dlouhý Most je to administrátor in materialibus

- ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.