Pastýřský list litoměřického biskupa

28.03.2020 01:04

všem bratřím a sestrám, žijícím na území Litoměřické diecéze

Drazí moji diecézáni,
bratři a sestry v Kristu,
všechny Vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a
zasahuje do našich měst, obcí, farností i rodin. Křesťan, spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může
v současné situaci sice s rozechvělým, ale přece jen oddaným srdcem, vypozorovat příležitost
k zocelení své víry v Boha. S ujištěním modliteb za všechny nemocné, umírající, za všechny jejich
statečné zachránce (je jich tolik v různých profesích!), za ty, kteří s kompetentní autoritou
rozhodují o naléhavých opatřeních pro zabezpečení našich životů, Vám sděluji, že v mých
modlitbách jste i Vy, zdraví a silní, podporující své rodiny ve svém stáří, i Vy, pečující o své rodiny
a zdárný chod svých domácností, i Vy, děti a mládeži, a velmi si přeji, abychom společně ruku
v ruce v nynějším náročném čase obstáli se ctí vydáváním svědectví o Ježíši.
Protože se blíží velikonoční svátky, tradičně spojované s přijetím svátostí, rád bych Vás seznámil
s některými pastoračními pokyny, které jsem zaslal duchovním správcům ve farnostech naší
diecéze. Předně Vám předkládám informaci o liturgických tajemstvích velikonočního tridua
(Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) i Hodu Božího velikonočního. Budou se slavit v jednom
z farních kostelů celého farního obvodu, žel neveřejně, bez fyzické účasti lidu. Duchovní správci se
však postarají o to, aby každý z Vás byl informován o začátcích těchto neveřejných bohoslužeb, aby
se k nim ve svém domově mohl na dálku přidat v modlitbě. V tomto mohou být užitečné technické
prostředky, umožňující přímý přenos, v některých farnostech již v této době využívaných. Přímé
televizní i rozhlasové přenosy velikonočních obřadů a bohoslužeb z Vatikánu, nebo z jednotlivých
míst naší republiky, budou jistě zajišťovány prostřednictvím TV Noe, Radia Proglas i ČT. Velmi
bych si přál, aby ve dnech velikonočního tridua byly kostely otevřené, při zabezpečení všech
hygienických a dezinfekčních opatření, proto, aby každému člověku byla dána příležitost se
v modlitbě usebrat a promluvit s Pánem Bohem. S tím však souvisí i Vaše ochota vypomoci se
zajištěním dozoru posvátného chrámového prostoru. Prosím, je-li to kde možné, zapojte se do této
"strážní" služby.
Je zřejmé, že letošní zpovědní praxe, především vždy v závěru svatopostní doby a kolem Velikonoc
každoročně nabízená a hojně využívaná, bude s ohledem na karanténní opatření upravena. Jistě je
velkou starostí našich kněží-zpovědníků, aby Vám zprostředkovali Boží milosrdenství, odpuštění
hříchů ve svátosti smíření, ve svaté zpovědi. V této mimořádné době musíme počítat
s mimořádnými okolnostmi a využít všechny dostupné možnosti, které se nám nabízejí. Je třeba
vždy zvážit riziko možné nákazy, které na sebe bere jak kajícník, tak i zpovědník. Všem Vám
připomínám to, co jsem připomenul i svým kněžím, že k nemožnostem nemůže být nikdo nucen, a
i zpovědník se má s pastýřskou obezřetností varovat hazardu se zdravím Vaším i svým.
Zachovávejme hygienické normy stanovené kompetentní autoritou a mějme na paměti, že Bůh
odpouští opravdovému kajícníkovi, při nemožnosti přijetí svátosti, i mimosvátostně, vzbuzením
dokonalé lítosti a v budoucnosti, až pomine ona nemožnost, se vyzpovídat řádným způsobem.


Kněžím-zpovědníkům jsem dal tato doporučení:
1/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi v kostele za předpokladu, že se opustí jak zpovědnice, tak
i zpovědní místnosti (kde hrozí nebezpečí blízkého kontaktu) a zpovídá se v prostoru kostela tak, že
jednotliví kajícníci čekají před kostelem a dovnitř vchází vždy jen jednotlivec. Samotná zpověď se
vykoná s odstupem minimálně 2 metrů mezi kajícníkem a zpovědníkem (ústenky mají nasazeny
oba dva). Musí se dbát, aby části kostela, kterých se lidé dotýkají, jako jsou kliky, madla dveří aj.
byly průběžně a dostatečně dezinfikovány. Je důležité, aby farníci byli informováni dostupným
způsobem, např. emailem, telefonicky, na webových stránkách farnosti, vyvěšením oznámení na
dveře kostela apod., v kterých dnech a v jakém čase se bude zpovídat.
2/ Poskytnout příležitost ke sv. zpovědi na faře za obdobných podmínek, jako v kostele. Tzn.
kajícníci čekají před farou, vstupuje vždy jen jednotlivec, zachovává se odstup mezi kajícníkem a
zpovědníkem minimálně 2 metry, ústenky mají oba. Opět je třeba, aby se informace o této
možnosti získat svátost smíření dostala co nejširšímu okruhu farníků.
3/ Vyzpovídat především nemocné a věkem starší kajícníky v jejich domácnostech. Ve zvýšené
míře platí dodržení hygienických opatření. O návštěvě kněze-zpovědníka by měli být informováni
blízcí příbuzní nemocného s ubezpečením, že budou přísně zachována všechna pravidla zdravotní
ochrany z obojí strany, včetně pečlivé dezinfekce nádobky se svatým olejem, stejně tak schránky na
eucharistii před návštěvou nemocného a po ní.
Na závěr tohoto dopisu využívám této příležitosti, abych Vás informoval o dekretu, vydaném
v minulých dnech ve Vatikánu Apoštolskou penitenciárií, o udílení mimořádných odpustků
věřícím v situaci současné pandemie. V něm hlavní penitenciář kardinál Mauro Piacenza mezi
jiným píše:
"Církvi, po příkladu jejího božského Učitele, ležela vždy na srdci pomoc nemocným. Jak ukázal
svatý Jan Pavel II., lidské utrpení má dvojí význam: "Nadpřirozený, poněvadž tkví v Božím
tajemství vykoupení světa; současně však plně lidský, neboť člověk v něm nachází sebe sama, své
člověčenství, svou důstojnost, své poslání" (apoštolský list Salvifici doloris 31).
Také papež František v minulých dnech prokazoval svou otcovskou blízkost a obnovoval výzvu
k neustálé modlitbě za nemocné koronavirem.
Aby všichni ti, kdo trpí z důvodu nemoci Covid-19, mohli právě v tajemství tohoto trápení objevit
"vlastní vykupující utrpení Kristovo" (tamtéž 30), uděluje Apoštolská penitenciárie ex auctoritate
Summi Pontificis [na základě autority papeže], s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí
probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při
dodržování následujícího ustanovení.
Plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým koronavirem, umístěným z nařízení
zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se
v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně
zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů,
anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii,

obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky
(svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to
bude možné.
Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní
příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov
božského Spasitele "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život" (Jan
15,13) pomáhají nemocným, napadeným koronavirem.
Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u
příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti
nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu
svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u
Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm,
které Pán povolal k sobě.
Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle
společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a
uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a
v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé
podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo
prostý kříž (srov. Enchiridion indulgentiarum, n.12).
Blahoslavená Maria, vždy Panno, Matko Boží a Matko církve, Uzdravení nemocných a Pomocnice
křesťanů, naše Přímluvkyně, pomáhej trpícímu lidstvu, aby se zbavilo zla této pandemie a obdrželo
každé dobro potřebné pro naši spásu a posvěcení... (apoštolský list Salvifici doloris)."
I já, drazí bratři a sestry, se na závěr tohoto pastýřského okružního dopisu obracím na Pannu
Marii, Prostřednici všech milostí a Matku, aby uchránila každého člověka, své děti od
nebezpečného koronaviru, ale i od mnohem nebezpečnějších virů, totiž virů zla.
Všemohoucí a milosrdný Bůh † Otec i † Syn i † Duch svatý ať sestoupí na Vás, Vaše rodiny, na naši
diecézi a na všechny lidi, a zůstane s námi se všemi nyní i vždycky. Amen.
Duchovně s Vámi spojen s naléhavou prosbou, aby text tohoto dopisu byl rozšířen v celé
litoměřické diecézi způsobem, který se Vám bude jevit jako nejvhodnější.
Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický