BOHOSLUŽBY od neděle 17. května 2020

11.05.2020 23:43

 BOHOSLUŽBY 2020

OD NEDĚLE 17. KVĚTNA 2020 OD 10:00 BUDOU BOHOSLUŽBY,

JIŽ V NAŠEM BĚŽNÉM STAVU!!!

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 


Při konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla: 

1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce. 

3.Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma 

okamžiku přijetí Eucharistie.

4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie, a po něm.

6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.

10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.